W zgodzie z Tradycją - Szkoła YIN-YANG
 

Regulamin zajęć  Tai Chi, Chi Kung, Sanda, Treningi Kobiet


Zasady uczestnictwa w zajęciach  Tai Chi, Chi Kung, Sanda i Treningi Kobiet

1. Treningi: Tai Chi, Chi Kung i Treningi Kobiet są przewidziany dla osób pełnoletnich (nie ma natomiast określonej górnej granicy wiekowej).

2. Ćwiczący może uczestniczyć w zajęciach grupy zgodnej z poziomem własnych umiejętności lub grupy niższej. Przejście do grupy wyższej odbywa się za zgodą instruktora (po zaliczeniu egzaminu na dany poziom zaawansowania).

3. Aby móc uczęszczać na zajęcia, należy przestrzegać zasad płatności.

4. Przed przystąpieniem do zajęć  Tai Chi i Chi Kung należy uzupełnić i podpisać deklarację, w tym również "Oświadczenie o stanie zdrowia" i "Zgodę na przetwarzanie danych osobowych".

5. Na trening przychodzimy punktualnie (czyli na tyle wcześnie, żeby spokojnie przebrać się i przygotować do zajęć).

6. Minimum 1,5 godz. przed treningiem nie spożywamy posiłku. W trakcie treningów nie zaleca się picia wody.

7. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo wyłączamy telefony komórkowe (dotyczy również szatni).

8. Wszystkie treningi Tai Chi i Chi Kung rozpoczynają się i kończą tradycyjnym ukłonem. Ukłonem dziękujemy również partnerowi za wspólny trening i instruktorowi za udzielone wskazówki.

9. Podczas zajęć kierujemy się zasadą wzajemnego szacunku. Na sali dbamy o bezpieczeństwo własne oraz partnera. ABSOLUTNIE ZAKAZANE JEST POSIADANIE DŁUŻSZYCH PAZNOKCI (paznokcie muszą być obcięte do około 1 milimetra). Jest to podyktowane bezpieczeństwem innych uczestników zajęć i nie podlega negocjacji.

10. Na salę wchodzimy tylko w stroju oraz obuwiu (zamiennym) do tego przeznaczonym - zobacz: Strój treningowy

11. Wszelkie wyjścia z sali w trakcie zajęć zgłaszamy prowadzącemu.

12. W trakcie zajęć, na terenie szkoły przebywają wyłącznie osoby trenujące, więc nie powinno być obawy o rzeczy wartościowe. Niemniej - o pozostawieniu rzeczy cennych w szatni decyduje właściciel - szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności. SZATNIE SĄ ZAMYKANE NA KLUCZ, który jest w posiadaniu instruktora.

13. W trakcie treningu nie nosimy ozdób, zegarków, wyeksponowanych łańcuszków, długich kolczyków, pierścionków i bransoletek.

14. Nie wnosimy na salę: toreb, torebek, ubrań zamiennych, telefonów komórkowych (wszystkie te rzeczy pozostawiamy w szatni).
Nie "przychodzimy" na zajęcia również ze swoimi problemami - sala treningowa jest miejscem, w którym na czas treningu zapominamy o świecie zewnętrznym i skupiamy się wyłącznie na swoim doskonaleniu, dbając o dobrą atmosferę zajęć.

15. Niektóre ćwiczenia mogą się okazać dla pewnych osób zbyt trudne, bądź niekorzystne dla zdrowia, dlatego ćwiczący (świadomy swoich ewentualnych problemów zdrowotnych) przed przystąpieniem do treningów powinien skonsultować się z lekarzem i posiadać stosowne zaświadczenie. Dotyczy to głównie osób przewlekle chorych, z poważnymi dysfunkcjami ruchu oraz osób, pod stałą opieką lekarską.

16. Trening zaawansowany Tai Chi wymaga systematyczności i konsekwencji, dlatego też osoby, które (pomimo zaliczenia egzaminu na poziom średni) nie będą regularnie uczęszczać na zajęcia - zostaną automatycznie wykreślone z grypy średniozaawansowanej. Osoby te mogą uczęszczać na zajęcia grup początkujących, a przejście do grupy starszej będzie weryfikowane ponownym egzaminem. Maksymalny czas nieobecności to około 3 tygodnie (zawsze należy poinformować instruktora o czasowej nieobecności).


Ogólne postanowienia i zasady treningu w szkole YIN-YANG

1. Trening  Tai Chi, Chi Kung i Treningi Kobiet służy między innymi:
- poprawie zdrowia i kondycji,
- rozwojowi fizycznemu i psychicznemu ćwiczących,
- procesowi samodoskonalenia.

2. Oczekuje się, że każdy ćwiczący jest zdolny do podejmowania średnio-intensywnych ćwiczeń fizycznych.

3. Oczekuje się, że każdy ćwiczący jest ubezpieczony na życie oraz posiada polisę NW.

4. Osoby zażywające leki psychotropowe oraz/lub będące w trakcie leczenia psychiatrycznego bądź psychoterapeutycznego - nie mogą brać udziału w zajęciach.

 

 

5. W przypadku:
- wykonywania ćwiczeń niezgodnie z poleceniem instruktora,
- wykonywania ćwiczeń na własną rękę bez polecenia instruktora,
- bezmyślności, nieuwagi, brawury i innych podobnych zachowań,
- nieodpowiedzialnego trenowania ponad własne możliwości i doświadczenie,
- jawnej złośliwości lub celowych działań na szkodę partnera,
- próby podejmowania uczestniczenia w treningu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających prowadzący zajęcia instruktor ma prawo i obowiązek, w zależności od stopnia przewinienia:
a) upomnieć ćwiczącego,
b) upomnieć i pozbawić możliwości uczestniczenia w dalszej części zajęć,
c) całkowicie wykluczyć z sekcji.

Prawa i obowiązki uczestników zajęć

1. Prawa uczestników zajęć Tai Chi, Chi Kung i Treningów Kobiet:
Każdy uczestnik ma prawo do:
- nauki, zgodnie z programem nauczania Szkoły YIN-YANG, a także nieograniczonego podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji;
- uczestniczenia w regularnych zajęciach treningowych, w odpowiednich grupach zaawansowania;
- uczestniczenia w obozach i seminariach szkoleniowych prowadzonych przez instruktorów szkoły YIN-YANG;
- odmowy wykonywania określonych ćwiczeń, jeśli uważa je za zbyt niebezpieczne dla swojego zdrowia lub życia, albo nie czuje się do nich wystarczająco przygotowany;
- trenowania także w innych grupach, poza Szkołą YIN-YANG;
- rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach.

2. Obowiązki uczestników zajęć Tai Chi, Chi Kung i Treningów Kobiet:
Każdy uczestnik ma obowiązek:
- na ile to możliwe, brać udział we wszystkich zajęciach, w których zadeklarował swoje uczestnictwo;
- przychodzić na zajęcia w wyznaczonym czasie (instruktor, według własnego uznania, może nie pozwolić na uczestniczenie w zajęciach);
- regularnie wnosić opłaty za zajęcia w obowiązującej aktualnie wysokości i terminie, to jest najpóźniej do 5 dnia każdego rozpoczętego miesiąca (zobacz tutaj);
- poinformować instruktora o zamiarze czasowego zrezygnowania z udziału w zajęciach (dotyczy okresów  co najmniej 2 tygodniowych);
- zgłosić u instruktora przed zajęciami swoje czasowe niedyspozycje w celu uniknięcia nieporozumień, kontuzji, itp.


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA: pobierz


Zasady płatności

Opłaty za zajęcia w Szkole YIN-YANG wnosimy na pierwszym treningu danego miesiąca, bądź nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca (opłata "z góry" za cały miesiąc). Dotyczy to KAŻDEGO uczestnika zajęć, bez wyjątków.
Brak opłaty w określonym terminie uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach, w danym miesiącu.

Wysokość opłat TAI CHI i CHI KUNG
1. Grupa początkująca TAI CHI i CHI KUNG - Kraków, os. Dywizjonu 303:

- opłata: 150 zł/m-c (za 8 zajęć w miesiącu)

2. Grupa początkująca TAI CHI i CHI KUNG - Staniątki, k/Niepołomic:
- opłata: 140 zł/m-c (za 8 zajęć w miesiącu)

3. Grupa
TAI CHI średniozaawansowana I:
- opłata: 140 zł/m-c (za 8 zajęć w miesiącu) z

4. Grupa
TAI CHI średniozaawansowana II:
- opłata standardowa: 140 zł/m-c  (za 8 zajęć w miesiącu)
- instruktorzy aktywni: 70 zł/m-c  (za dowolną ilość zajęć w miesiącu)
------
OPŁATY NIETYPOWE
W uzasadnionych przypadkach, tylko po ustaleniu z instruktorem (choroba itp):
- opłata za pół miesiąca (4 zajęcia): 90 zł/m-c
- pojedyncze zajęcia: 30 zł (tylko po ustaleniu z instruktorem, warunkowo)

--------------------------

Wysokość opłat CHI KUNG - grupa zaawansowana
- opłata standardowa: 85 zł/m-c (za 4 zajęcia w miesiącu)
------
OPŁATY NIETYPOWE
- pojedyncze zajęcia: 25 zł

--------------------------

Wysokość opłat GIMNASTYKA SŁOWIAŃSKA
- opłata standardowa: 90 zł/m-c (za 4 zajęcia w miesiącu)
------
OPŁATY NIETYPOWE
W uzasadnionych przypadkach, tylko po ustaleniu z instruktorem (choroba itp):
- pojedyncze zajęcia: 30 zł


Formy opłat
- gotówką - na pierwszym treningu rozpoczynającego się miesiąca (z góry za dany miesiąc),
- dostępna jest również płatność przelewem, po wystawieniu faktury (opłata miesięczna netto+23% VAT) - płatność należy uiścić najpóźniej do 5 dnia danego miesiąca (płatne z góry), na podstawie wystawionej faktury przesłanej mailem.

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Jeśli potrzebujesz fakturę - zgłoś ten fakt instruktorowi na początku danego miesiąca.


Karty MULTISPORT
www.benefitsystems.pl

Posiadacze tych Kart mogą uczestniczyć w zajęciach Tai Chi i Chi Kung (tylko grupa Kraków-Nowa Huta!), prowadzonych przez Szkołę YIN-YANG.

Zasady korzystania z karty Multisport
1. Osoby posiadające Karty zobowiązane są do posiadania aktualnej karty na każdych zajęciach - karty odczytywane są w specjalnym terminalu.
2. Przy wczytywaniu karty należy okazać instruktorowi Kartę wraz z dokumentem tożsamości.
3. Kartę można wykorzystać dowolną ilość razy w tygodniu.
4. Ważne! Nie rozliczamy z Karty zajęć wstecznie. Rozliczenie Kartą następuje tylko za zajęcia, na których uczestnik jest aktualnie obecny i zgłosi to prowadzącemu na początku treningu.
5. Osoby korzystające z kart Multisport zobowiązane są do dokonania opłaty członkowskiej do każdych pojedynczych zajęć (opłatę wnosi się na początku treningu):
- Tai Chi i Chi Kung początkujący - 10 zł
- Tai Chi średniozaawansowani I - 5 zł
Dla osób nie korzystających z kart, składka członkowska wliczona jest w opłatę miesięczną lub opłatę gotówkową za pojedyncze zajęcia.

KAUCJA
Decydując się na uczestnictwo w wybranej grupie, posiadacz Karty deklaruje swoją regularną obecność na zajęciach w danym miesiącu, rezerwując tym samym miejsce w danej grupie (Szkoła prowadzi rozliczenia w systemie miesięcznym, a nie KARNETÓW na pojedyncze zajęcia, jak w klubach fitness).

W związku z tym:
1. posiadacz Karty jest zobowiązany do wpłacenia kaucji rezerwującej miejsce w grupie Tai Chi i Chi Kung, w wysokości: 160 zł.
Kaucja jest wpłacana w pierwszym dniu użytkowania Karty w danym miesiącu.
Kaucja jest ZWROTNA w całości, jeśli uczestnik weźmie udział we wszystkich zajęciach w danym okresie rozliczeniowym.
2. Pozostała kaucja może przejść na następny okres rozliczeniowy, jeżeli uczestnik zdecyduje się kontynuować praktykę.
3. za każdą nieobecność będzie pobierana kwota 20,00 zł z kaucji.
Jeśli wpłacona na początku kaucja nie wystarczy na pokrycie opłat za zajęcia niewykorzystane - posiadacz karty winien dopłacić brakującą kwotę.
4. Niewykorzystana kwota kaucji jest oddawana posiadaczowi Karty w momencie całkowitej rezygnacji z danego szkolenia.


Strój treningowy i akcesoria dodatkowe

Ćwiczymy w wygodnym ubraniu, najlepiej z naturalnych materiałów, które umożliwiają skórze "oddychanie". Nie zalecane są syntetyczne ubrania.

Strój - TAI CHI i CHI KUNG
Spodnie
(długie nogawki):
- w grupach początkujących - spodnie "dresowe" lub inne wygodne długie spodnie z naturalnego materiału, bez paska i metalowych części, mogą to również być typowe spodnie do treningu Tai Chi (szyte na zamówienie);
- w grupach zaawansowanych Tai Chi - obowiązkowo typowe, długie, ciemne spodnie do treningu Tai Chi.

Koszulka: bawełniana koszulka z krótkim rękawem, bez napisów i logotypów (poza logo szkoły YIN-YANG). Mogą to być typowe koszulki Szkoły (na zamówienie).
Niedozwolone jest noszenie koszulki na ramiączkach i z dekoltem.
Polecamy też nosić dodatkowo ciepłą bluzę.
Ważne - nie nosimy ubrań z krzykliwymi napisami i wzorami!

Obuwie (do treningu nie nadają się buty typu "adidasy" i obuwie z twardą podeszwą): zalecane miękkie obuwie sportowe na gumowej, jasnej podeszwie (ze względu na specjalistyczną wykładzinę na podłodze sali), np. tenisówki, lub halówki.
Obuwie musi być wiązane (a nie wsuwane). Wymagana jest płaska podeszwa (bez podbicia, obcasa itp).

Akcesoria dodatkowe: dla grupy Tai Chi średniozaawansowanej II - niezbędna jest drewniana, chińska szabla (na zamówienie).
--------------------------

Strój - SANDA
Spodnie
(długie nogawki): spodnie "dresowe" lub inne wygodne długie spodnie z naturalnego materiału, bez paska i metalowych części, mogą to również być typowe spodnie do treningu Tai Chi/Chi Kung/Kung Fu (szyte na zamówienie).

Koszulka: bawełniana koszulka z krótkim rękawem, mogą to być typowe koszulki Szkoły (na zamówienie).

Obuwie (do treningu nie nadają się buty typu "adidasy" i obuwie z twardą podeszwą): miękkie obuwie sportowe na gumowej, białej podeszwie (ze względu na specjalistyczną wykładzinę na podłodze sali), np. tenisówki, lub halówki.
Obuwie musi być wiązane (a nie wsuwane). Wymagana jest płaska podeszwa (bez podbicia, obcasa itp).

Akcesoria dodatkowe: dla osób zaawansowanych - kij bojowy.
--------------------------

Strój - TRENINGI KOBIET
Spodnie
(długie nogawki): długie, LUŹNE, szerokie spodnie, lub spódnico-spodnie (bez zamka i paska, z naturalnego materiału).
Na zajęcia Gimnastyki Słowiańskiej można również ubierać długą spódnicę.

Koszulka: bawełniana lub lniana koszulka z krótkim rękawem, polecam KOLORY :)
Warto też nosić dodatkowo ciepłą bluzę.
Ćwiczymy bez biustonosza, albo z biustonoszu sportowym (BEZ FISZBIN!).

Obuwie: grube skarpety (z naturalnego materiału), antypoślizgowe.

Akcesoria dodatkowe:
- na zajęcia Gimnastyki Słowiańskiej - zalecam przynosić swój koc (koce można przechowywać na miejscu, w szkole);
- na zajęcia Gimnastyki Słowiańskiej - polecam nakolanniki z materiału (dla ochrony kolan).
- na Trening Kobiecej Energii i Ciała - obowiązkowo własny koc (koce można przechowywać na miejscu, w szkole);
- na Trening Kobiecej Energii i Ciała - zalecam poduszkę do medytacji.

--------------------------

ZAMÓWIENIA ODZIEŻY i SPRZĘTU
(tylko dla uczniów Szkoły YIN-YANG)

Poniższe ceny są aktualne na grudzień 2018. Każda partia/zamówienie rządzi się odrębnymi prawami (mogą wystąpić różnice w cenie), więc zawsze sprawdź jaki są aktualne ceny.

Koszulka damska (logo Tai Chi; logo Chi Kung) - 38 zł
Koszulka męska (logo Tai Chi; logo Chi Kung) - 39 zł
-------
Bluza damska (logo Tai Chi; logo Chi Kung) - 120 zł
Bluza męska (logo Tai Chi; logo Chi Kung) - 130 zł
-------
Spodnie damskie bawełna 100% - wkrótce...
Spodnie damskie bawełna EKOLOGICZNA - wkrótce...
Spodnie męskie bawełna 100% - wkrótce...
Spodnie męskie bawełna EKOLOGICZNA - wkrótce...
-------

ZAMÓWIENIA
Koszulki i bluzy zamawiamy grupowo, najczęściej jesienią/zimą każdego roku (wysyłam specjalny mailing dotyczący zamówienia).
Spodnie - jest możliwość zamawiania cały rok (szyte zgodnie z podanym rozmiarem), jednak preferuję zamówienia grupowe (wówczas koszty materiału są pomniejszone o koszty wysyłki).

Kontakt:
Iza Paletko
bagua@op.pl