W zgodzie z Tradycją - Szkoła YIN-YANG
 

Regulamin obozów i szkoleń wyjazdowych


I. REGULAMIN OBOZU/SZKOLENIA WYJAZDOWEGO

1. Organizator: Szkoła YIN-YANG, Izabela E. Paletko

2. Osoba do kontaktu: Izabela E. Paletko, tel. 796 871 888 (organizatorka, instruktorka główna)

3. Każdy uczestnik obozu zobowiązuje się, składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie sportowym, przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. 

4. Obóz rozpoczyna się i kończy w terminach i godzinach określonych na stronie internetowej.
Wcześniejsze rozpoczęcie lub zakończenie pobytu może nastąpić wyłącznie za zgodą i po konsultacji z organizatorką.  

5. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, niemożności wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić u instruktora lub organizatora obozu. 

6. Na obozie jak i podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) posiadania i picia alkoholu w miejscach publicznych
b) palenia tytoniu (można palić jedyni poza terenem ośrodka)
c) zażywania środków odurzających. 

7. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwrócić się do instruktorów. 

8. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

9. W razie wypadku lub złego samopoczucia należy niezwłocznie powiadomić instruktora lub organizatora. 

10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:30 i trwa do godziny 07:00.
 

II. OBOWIĄZKI ORAZ UPRAWNIENIA UCZESTNIKA 

1. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
a) przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń instruktorów i organizatora obozu

b) punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć

c) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie

d) mieć szacunek do kolegów, instruktorów i innych osób

e) informować kadrę obozu o każdym złym stanie zdrowia lub samopoczuciu

f) przestrzegać ramowego rozkładu dnia
g) uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone podczas pobytu 

2. Wszelkie dalsze wędrówki, wycieczki itp, poza teren ośrodka należy zgłaszać instruktorowi lub organizatorowi. 

3. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu, dana osoba może zostać skreślona z listy uczestników i wydalona z obozu na koszt własny.
 

III. OBOWIĄZKI ORAZ UPRAWNIENIA ORGANIZATORA 

1. Organizator obozu zapewnia:
a) miejsca noclegowe w pokojach 2, 3 i 4-osobowych
c) wyżywienie – 3 posiłki dziennie
d) materiały warsztatowe, dostęp do sprzętu niezbędnego do treningu
e) kadrę instruktorską.

2. Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce obozu, uczestnik ma obowiązek dojechać na miejsce we własnym zakresie.